chao mung dh dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025

Nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh

Thứ hai - 24/12/2018 22:57 241 0
Nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh

QUAN TÂM XÂY DỰNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ

Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn xác định, xây dựng bản lĩnh chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kết quả hoạt động của Đảng bộ Quân sự trong lĩnh vực chính trị - quân sự, cũng như tham gia đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng. Những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cấp mình cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tổ chức học tập chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả kiểm tra chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi. Đảng bộ đã thành lập, phát huy hiệu quả hoạt động của “Tổ định hướng 47”, câu lạc bộ ngoại ngữ, phong trào Thi đua quyết thắng được thực hiện sâu rộng, thiết thực. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018 đạt kết quả tốt. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được lãnh đạo chặt chẽ, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Với những kết quả thiết thực trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho thấy bản lĩnh chính trị của Đảng bộ Quân sự được quan tâm chú trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736 Bộ CHQS tỉnh trên đường ra thao trường - Ảnh: Quang Thạch

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp các ngành chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đào tạo 4 lớp/361 đồng chí chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường, thị trấn; xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị đạt 105% (vượt 5% so nhiệm kỳ trước); lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 21,79% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội 3,5%), riêng trong dân quân đạt 17,15%, vượt chỉ tiêu 2,15%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên 7,91% (tăng 1,2% so nhiệm kỳ trước), riêng sĩ quan dự bị đạt 55,23% (tăng 13,12% so với nhiệm kỳ trước). Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình, nhất là hoạt động của các tổ chức phản động; tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh.

XÂY DỰNG LLVT TỈNH VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ

Hiện nay, trên mặt trận chính trị, tư tưởng đã và đang diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt và hết sức phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa hết sức nặng nề; phương hướng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại trên cơ sở vững mạnh về chính trị đã, đang đặt ra những yêu cầu rất cao, rất bức thiết về phẩm chất, năng lực lãnh đạo và trình độ tổ chức của các tổ chức đảng nói chung và Đảng bộ Quân sự tỉnh nói riêng.

Bên cạnh đó, không phải tất cả đảng bộ đều đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về việc nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Sự kết hợp chặt chẽ giữa trên với dưới, giữa các tổ chức, lực lượng để nâng cao bản lĩnh chính trị còn hạn chế. Việc tổng kết hoạt động xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị còn có những bất cập. Công tác quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội đối với cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy, chi bộ vẫn còn có hạn chế; công tác duy trì kỷ luật có thời điểm chưa thường xuyên.

Để góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong giai đoạn hiện nay, trước hết, cần quán triệt nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng toàn diện, hiệu quả, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định trên địa bàn và tuyến biên giới.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết” và Đề án “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ”. Đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” vào chiều sâu, xây dựng, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào Thi đua quyết thắng. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phong phú đa dạng, thiết chế văn hóa được đầu tư, sử dụng hiệu quả, bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho bộ đội. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật; xây dựng đơn vị an toàn, gắn với địa bàn an toàn, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Tập trung đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ; chủ động bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của các cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ về số lượng, có chất lượng cao. Đảng ủy 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh; 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,46%, trong đó 15,1% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ đảng viên đa số phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng và tư cách đảng viên. Lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, trọng tâm là kiểm tra việc khắc phục các khuyết điểm, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân sự vừa là nhiệm vụ thường xuyên vừa là yêu cầu cấp bách, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp chỉ huy, chính ủy... của cơ quan chính trị các cấp. Làm tốt việc nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân sự chính là góp phần trực tiếp củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VŨ TIẾN ĐIỀN Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Số 2295/UNBD-KGVX

Công văn về việc thực hiện các biện pháo giãn cách, cách ly xã hội phòng, chống Covid 19

Thời gian đăng: 10/07/2021

lượt xem: 132 | lượt tải:63

Số 1788/SVHTTTDL-VP

Công văn về việc thực hiện các biện pháo giãn cách, cách ly xã hội phòng, chống Covid 19

Thời gian đăng: 10/07/2021

lượt xem: 186 | lượt tải:124

Số 2299/UBND-KGVX

Công văn hỏa tốc về việc giãn cách xã hội đối với thị xã Bình Long, Phước Long

Thời gian đăng: 10/07/2021

lượt xem: 249 | lượt tải:54

Số 13-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 - 25/08/2021)

Thời gian đăng: 04/07/2021

lượt xem: 112 | lượt tải:59

Số 1648/SVHTTSL-VH

Công văn về việc Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đạ tướng Võ Nguyên Giáp

Thời gian đăng: 05/07/2021

lượt xem: 119 | lượt tải:57

52-2021

Tuần làm việc 52 - 2021

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay783
  • Tháng hiện tại9,617
  • Tổng lượt truy cập446,658
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây